Aktualności

Ocena zasobów pomocy społecznej - objaśnienia edycja 2015/2016

Do pobrania:

1. Objaśnienia

2. Tabele


Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

dla osoby samotnie gospodarującej –w wysokości 634 zł (wzrost o 92 zł)

dla osoby w rodzinie  –w wysokości 514 zł (wzrost o 58 zł)

maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł

 Treść rozporządzenia


 Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7318,zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze.html


Nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, opublikowanym 27 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1238, wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (przy niepełnosprawnym dziecku 764,00 zł), zaś wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Pobierz treść Rozporządzenia Rady Ministrów w formacie .pdf

 

 


Zmieniamy świat na niebiesko

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia

 

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury o godz. 17:00 odbędzie się koncert, podczas którego wystąpią dzieci z Miejskiego Przedszkola „Światełko", Piotr Karpienia oraz Marcin Pyciak.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest na całym świecie, natomiast kolorem symbolizującym solidarność z osobami chorującymi na autyzm jest niebieski. W tym dniu, oświetlając się na niebiesko do akcji włączają się najsłynniejsze budynki świata, między innymi Empire State Building w Nowym Jorku, Sydney Opera House, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz wiele innym budynków w różnych miastach.

 

„Rzeczywistość to dla osoby dotkniętej autyzmem dezorientująca, interakcyjna masa wydarzeń, ludzi, miejsc, dźwięków i obrazów. Wszystko zdaje się nie mieć wyraźnych granic, porządku ani znaczenia. Dużą część życia spędza się  na szukaniu jakiegoś wzorca, który za tym wszystkim stoi. Ustalenie rutynowych działań, godzin, konkretnych dróg  czy rytuałów pomaga uporządkować, nieznośnie chaotyczne życie. Starania, by wszystko było takie samo, redukują nieco okropny strach”.

 

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Osoby nim  dotknięte w odmienny  sposób odbierają wrażenia zmysłowe, mają problemy z mówieniem, przestrzeganiem świata i rozumieniem reakcji społecznych. Szacuje się, że na terenie Ełku, we wszystkich typach szkół, uczy się ponad 100 dzieci dotkniętych choroba autyzmu, z czego 50 uczniów to podopieczni stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem IMPULS. W Polsce żyje około 30 tys. osób z tą chorobą, w tym 20 tys. to dzieci.   


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Ełk za rok 2013

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.)  opracowuje dokument  Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Ełk za rok 2013, jednakże zakres  informacji wymaganych w ww. dokumencie wykracza poza działania Ośródka, zawierając  wybrane dane m.in. z obszaru polityki społecznej, edukacji, kultury, czy współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym Ośrodek wystąpił do jednostek
i wydziałów Urzędu Miasta Ełku o pomoc w opracowaniu dokumentu.  

 

Mając na uwadze niezwykle krótkie terminy nałożone przez ustawodawcę
na wykonanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz konieczność przedłożenia
Radzie Miasta Ełku do 30 kwietnia br., uprzejmie prosimy jednostki oraz wydziały
o terminowe tj. do 26 marca 2014r. przekazanie wypełnionych tabel do MOPS
w Ełku.

 

Do pobrania:

Kwestionariusz tabel

Objaśnienia

 


Mikołaj  zagościł w ubogich  ełckich rodzinach

 

„Mikołaje są wśród nas” akcja zorganizowana z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku pozwoliła, że w okresie świątecznym w 33 ubogich ełckich rodzinach, dzięki przychylności ludzi dobrej woli ełckich otrzymało wsparcie w postaci darów i paczek.

Wśród rodzin znalazły się rodziny wielodzietne, rodziny  w trudnej sytuacji materialnej i finansowej.

Akcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku -Tomasza Andrukiewicza.

Wśród darczyńców  znaleźli się ełccy przedsiębiorcy:

 1.  Krzysztof Harasimowicz „BOJAR” Sp. z o.o , Buczki 27,019-300 Ełk
 2. Grzegorz Hryniewicki, Hurtownia Warzyw i Owoców „FRUGO” ul. Gdańska 40
 3. Jarosław Łępicki Zakład Szklarski, ul. Bora Komorowskiego 2
 4. Jan Wojciechowski Hurtownia „Elektryk” Sp. z o.o., ul. Suwalska 91
 5. Marcin Olechno F.U. „Izolator ”, ul. Kilińskiego 3F/35
 6.  Wiesław Łepecki, „Pribo-EPB” Sp. z o.o.ul. Łukasiewicza 6
 7. Marta i Marek Peter, Jazz Club Papaja, ul. Pułaskiego 26
 8.  Dariusz Baklarz, Atu. Dom towarowy, Słowackiego 15f,
 9. Nikodem Kemicer, Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych  MONAR-MARKOT, ul. Dąbrowskiego 3C
 10. „PORTA”, ul. Strefowa 6 Jacek Zygmunt Sarnowski
 11. Jacek Kopyciński „Art&Glass”, ul. Matejki
 12. Lekarze ze szpitala „Pro-Medica”

oraz osoby indywidualne: Marek Siedlecki, Andrzej Surawski, Bożena i Dariusz Piątek. - sponsor indywidualny.

Wszystkim osobom i sponsorom oraz wolontariuszom Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.


DOŻYWIANIE W SZKOLE – 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku informuje, że wszystkie decyzje dotyczące realizacji świadczenia – posiłek w szkole- w ramach program wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania zostały wydane na czas określony do dnia 31.12.2013 r.

W związku z powyższym, aby pomoc w postaci „posiłku w szkole dla dziecka”, była kontynuowana od 2 stycznia 2014r. należy zgłosić się i złożyć do MOPS w Ełku  wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzającymi dochód członków rodziny w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – dochód z miesiąca złożenia wniosku). 


Aktualności

Z dniem 1 października 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 roku poz. 823).

 

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości  542 zł,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości  456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości  531 zł,

b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości  1 260 zł,

c) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości  529 zł,

d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości  250 zł.