Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Poniedziałek 15.10.2018

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy  dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami  psychicznymi

Tel. 87 732 67 52

Kierownik Lucyna Kryłowicz e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

Cele  działania Domu:

 1. Zwiększenie  oraz poprawa zaradności i samodzielności życiowej uczestników
  w środowisku rodzinnym i społecznym. 
 2. Rozwój  na odpowiednim poziomie świadczonych usług bytowych, opiekuńczych
  i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników:
 1. potrzeby bytowe realizowane poprzez zapewnienie uczestnikom miejsca pobytu dziennego wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty oraz środki higieny osobistej, a osobom tego wymagającym okresowo, pobytu całodobowego;
 2. potrzeby opiekuńcze realizowane poprzez:
 • zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • podnoszenie sprawności psychofizycznej i aktywizację,
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  w szczególności w korzystaniu z niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie gorącego posiłku, przyznawanego w ramach zadania własnego gminy lub zapewnienie produktów żywnościowych do przygotowania posiłku przez uczestnika.
 1. Zwiększenie  umiejętności uczestników do możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pełnienie jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach, itp.
 2. Ukształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w społeczności Domu, najbliższym otoczeniu i środowisku zamieszkania.
 3. Integracja ze społecznością lokalną.
 4. Reintegracja zawodowa i społeczna uczestników.

 

 

Zadania Domu:

 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych odpowiednich do możliwości  oraz zainteresowań i preferencji indywidualnych uczestników.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom na terenie domu.
 3. Zapewnienie godnego traktowania uczestników domu.
 4. Integracja uczestników ze środowiskiem między innymi poprzez współpracę
  z innymi środowiskowymi domami samopomocy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, społecznością lokalną, itp.

 

Cele i zadania Domu  realizowane są poprzez usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi w ŚDS świadczone są w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. Usługi, o których mowa realizowane są poprzez:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości
  o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami,
  z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,
  w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
  i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc
  w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

 


Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP |Wersja 2.6.0 WCAG 2.0 AA (15.03.2016)

ilość odwiedzin: 470220

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X