Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Poniedziałek 15.10.2018

Ogłoszenia o naborze

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko

kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi  w Ełku”

 

 1. Stanowisko pracy: KIEROWNIK,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne oraz specjalizacja  z zakresie organizacji pomocy społecznej,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 4. co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 5. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych,
  a w szczególności przepisów:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,  

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
 i samorządowych zakładów budżetowych,

 1. kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, wysoka kultura osobista, pracowitość, sumienność, lojalność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie i negocjacji, odpowiedzialność, operatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub, za  umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia.

 b. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziany staż pracy w administracji  publicznej i status urzędnika.
 2. Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 3. Obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

II. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 28B. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. 
 3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.

 III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

a. Dokumenty niezbędne:

 1. curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych   osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji.
 5. kopie  dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu - kopia umowy o pracę),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia),
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji, zgodnie z  rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (druk do pobrania
  ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl) lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),
 10. dokumenty potwierdzające  wymagany staż pracy zgodnie z pkt I.a.

b. Dokumenty dodatkowe:

 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności
  (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),
 2. referencje z poprzednich miejsc pracy,
 3. inne potwierdzające wymagane doświadczenie. 

 V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

Termin składania dokumentów określa się do dnia  19 października 2018  r., do  godz. 15:00  (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpłynięcia do tut. Ośrodka) lub składając dokumenty w powyższym terminie  osobiście.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
                                       ul. J. Piłsudskiego 8
                                           19- 300 Ełk

„ Nabór na stanowisko kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
 dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

 

c. Miejsce:

*osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 9, pierwsze piętro (sekretariat),
*pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

VI. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.
II etap:*rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi (max. 10 minut).
Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

VII. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nabór pracowników-przebieg i wyniki naboru.

VIII.  INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Dokumenty aplikacyjne winne być złożone w języku polskim (ustawa z dnia 7 października
o języku polskim  Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I.a. ogłoszenia o naborze.

Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. Ogłoszenie o naborze oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public.

Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

 Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 87 732 67 18 lub 87 732 67 28

Data ogłoszenia naboru: 02.10.2018 r.

 

1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Ogłoszenie o naborze.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Konkurs Kierownik ŚDS.

5. Klauzula informacyjna.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko

kierownik sekcji świadczeń środowiskowych

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko kierownik sekcji świadczeń środowiskowych”

 

 1. Stanowisko pracy: KIEROWNIK,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub służbie cywilnej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
   za  umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia.

 b. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
  o pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Preferowane wykształcenie  na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, administracja, prawo lub pokrewne.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami.
 5. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
 6. Umiejętności organizacyjne.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
 9. Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 10. Komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu, w tym
   z osobami niepełnosprawnymi.
 11. Mile widziany dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej lub specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej,
 12. Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 13. Dobrze widziana znajomość programu POMOST, obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie pracy oraz sprawnego funkcjonowania sekcji.  
 2. Koordynowanie oraz nadzór merytoryczny nad pracą podległych pracowników.
 3. Nadzór merytoryczny nad obsługą systemu informatycznego POMOST
   w zakresie prawidłowości przekazywanych danych.
 4. Opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.
 5. Opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań finansowo-rzeczowych
   z realizacji zadań pomocy społecznej.
 6. Opracowanie propozycji wydatkowania miesięcznego, kwartalnego, półrocznego i rocznego budżetu na realizację przypisanych zadań.
 7. Analiza wykorzystywania środków finansowych na realizację przypisanych zadań.
 8. Okresowa analiza i weryfikacja planu pomocy społecznej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt w  domach pomocy społecznej.
 10. Wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi.
 11. Nadzór merytoryczny w zakresie  zwrotu należności z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej.
 12. Opracowywanie oceny zasobów pomocy społecznej, ustalanie potrzeb
  z pomocy społecznej.
 13. Nadzór i współpraca nad opracowaniem sprawozdania z działalności MOPS
   i innych sprawozdań związanych z realizacją zadań, w tym przygotowanych
  w aplikacji CAS
 14. Opracowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu sprawozdań finansowo- rzeczowych z realizacji zadań oraz materiałów analityczno – prognostycznych.
 15. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki oraz podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie realizacji zadań.
 16. Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących pomocy społecznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku kierownika sekcji świadczeń środowiskowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku. W budynku znajduje się podjazd  dla osób  niepełnosprawnych.
 3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a. Dokumenty niezbędne:

 1. curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych   osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS Kwestionariusz osobowy. lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji.
 5. kopie  dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu - kopia umowy o pracę),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia),
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji, zgodnie z  rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (druk do pobrania
  ze strony BIP MOPS Klauzula informacyjna. lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),
 10. dokumenty potwierdzające  wymagany staż pracy zgodnie z pkt I.a.

b. Dokumenty dodatkowe:

 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności
  (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),
 2. referencje z poprzednich miejsc pracy,
 3. inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

Termin składania dokumentów określa się do dnia  05 września 2018  r., do  godz. 15:00
 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpłynięcia
do tut. Ośrodka) lub składając dokumenty w powyższym terminie  osobiście.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownik sekcji świadczeń środowiskowych”

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

                     

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
                                       ul. J. Piłsudskiego 8
                                           19- 300 Ełk

 

„ Nabór na stanowisko kierownik sekcji świadczeń środowiskowych”.

c. Miejsce:

*osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 9, pierwsze piętro (sekretariat),
*pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

VII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.
II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

VIII. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nabór pracowników-przebieg i wyniki naboru.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia
dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

 Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Dokumenty aplikacyjne winne być złożone w języku polskim (ustawa z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim  Dz. U. z 2018 r., poz. 931). Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I.a. ogłoszenia o naborze.

Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. Ogłoszenie o naborze oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

 Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 87 732 67 18 lub 87 732 67 28

Data ogłoszenia naboru: 24.08.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Ogłoszenie o naborze.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Konkurs kierownik sekcji.

5. Klauzula informacyjna.

 

 

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko

księgowa/y

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

 

Nabór na stanowisko księgowa/y w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku”

 

1.   Stanowisko pracy: KSIĘGOWA/Y,

2.   Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,

3.   Rodzaj umowy: umowa o pracę,

4.   Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,

5.   Ilość wolnych stanowisk: 1.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;

5) ma ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

 

b. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;

3) Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych,;

3) Umiejętność pracy w zespole;

4) Umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami;

5) Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia;

6) Umiejętności organizacyjne;

7) Wysoka kultura osobista;

8) Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy;

9) Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;

10) Komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu;

11) Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych.

12) Dobrze widziana znajomość programu finansowo-księgowego, w tym „PUMA”.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wyliczanie wynagrodzeń osobowych, a także rozliczanie nagród, premii i innych dodatków do wynagrodzenia pracownikom Ośrodka;

2) Wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ze środków pracodawcy;

3) Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich pracownikom Ośrodka;

4) Sporządzanie informacji o wysokości wynagrodzeń i pobranego podatku do Urzędu Skarbowego;

5) Obsługa programu PŁATNIK;

6) Obsługa programów kadrowo-płacowych, finansowo – księgowych oraz programów służących do rozliczeń bankowych, tzw. „bankowość elektroniczna”;

            7) Przygotowywanie dokumentów księgowych do wprowadzania do systemu
             informatycznego;

8) Sporządzanie i dekretacja dokumentów księgowych -  poleceń księgowania, wyciągów bankowych i raportów kasowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

9) Bieżące sprawdzanie dokumentów pod względem  formalno-rachunkowym;

10) Rozliczanie i egzekwowanie należności od kontrahentów;

11) Rozliczanie wykonanych dochodów;

12) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń dotacji zadań zleconych;

13) Przygotowywanie sprawozdań finansowych – miesięcznych, kwartalnych i rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

14) Sporządzanie sprawozdań GUS;

15) Kontakty i współpraca z jednostkami zewnętrznymi: Urząd Skarbowy, ZUS,GUS, Urząd Wojewódzki;

16) Przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego;

17) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.   Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
na stanowisku księgowa/y w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.

2.   Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

3.   Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1) curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052) lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
i kwalifikacji,

5) kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu - kopia umowy
o pracę),

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia);

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach);

2) referencje z poprzednich miejsc pracy;

3) inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


a. Termin:

termin składania dokumentów upływa  24 maja 2017  r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowa/y ”.

 

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

Pole tekstowe: 	
	Imię i nazwisko
Adres 
Nr telefonu
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku 
                    ul. J. Piłsudskiego 8 
                      19- 300 Ełk
?Nabór na stanowisko księgowa/y?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 16, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

Nie ma możliwość składania dokumentów pocztą elektroniczną.

 

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania określone w pkt I, ppkt a.

II etap: test  wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia
dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata,
pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Dokumenty aplikacyjne winne być złożone w języku polskim (ustawa z dnia 7 października
o języku polskim  Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt I. ppkt a. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo
nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052 oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 87 732 67 18.


Data ogłoszenia naboru: 08.05.2017 r.

 

 

Aneta Ruszczyk

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Do pobrania:

1. Ogłoszenie w formacie pdf.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 


 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko

księgowa/y

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

 

Nabór na stanowisko księgowa/y w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku”

 

1.   Stanowisko pracy: KSIĘGOWA/Y,

2.   Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,

3.   Rodzaj umowy: umowa o pracę,

4.   Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,

5.   Ilość wolnych stanowisk: 1.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;

5) ma ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

6) posiada co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości w jednostkach budżetowych;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) nieposzlakowana opinia.

 

b. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;

3) Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych,;

3) Umiejętność pracy w zespole;

4) Umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami;

5) Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia;

6) Umiejętności organizacyjne;

7) Wysoka kultura osobista;

8) Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy;

9) Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;

10) Komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu;

11) Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych.

12) Dobrze widziana znajomość programu finansowo-księgowego, w tym „PUMA”.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wyliczanie wynagrodzeń osobowych, a także rozliczanie nagród, premii i innych dodatków do wynagrodzenia pracownikom Ośrodka;

2) Wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ze środków pracodawcy;

3) Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich pracownikom Ośrodka;

4) Sporządzanie informacji o wysokości wynagrodzeń i pobranego podatku do Urzędu Skarbowego;

5) Obsługa programu PŁATNIK;

6) Obsługa programów kadrowo-płacowych, finansowo – księgowych oraz programów służących do rozliczeń bankowych, tzw. „bankowość elektroniczna”;

7) Przygotowywanie dokumentów księgowych do wprowadzania do systemu informatycznego;

8) Sporządzanie i dekretacja dokumentów księgowych -  poleceń księgowania, wyciągów bankowych i raportów kasowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

9) Bieżące sprawdzanie dokumentów pod względem  formalno-rachunkowym;

10) Rozliczanie i egzekwowanie należności od kontrahentów;

11) Rozliczanie wykonanych dochodów;

12) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń dotacji zadań zleconych;

13) Przygotowywanie sprawozdań finansowych – miesięcznych, kwartalnych i rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

14) Sporządzanie sprawozdań GUS;

15) Kontakty i współpraca z jednostkami zewnętrznymi: Urząd Skarbowy, ZUS,GUS, Urząd Wojewódzki;

16) Przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego;

17) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.   Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
na stanowisku księgowa/y w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.

2.   Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

3.   Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1) curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052) lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
i kwalifikacji,

5) kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu - kopia umowy
o pracę),

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia);

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach);

2) referencje z poprzednich miejsc pracy;

3) inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


a. Termin:

Termin składania dokumentów określa się do dnia  02 maja 2017  r., do godz. o godz. 15:00 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpłynięcia do tut. Ośrodka) lub składając dokumenty w powyższym terminie  osobiście.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowa/y ”.

 

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

Pole tekstowe: Imię i nazwisko
Nr telefonu
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku 
                    ul. J. Piłsudskiego 8 
                      19- 300 Ełk
?Nabór na stanowisko księgowa/y?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 16, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

Nie ma możliwość składania dokumentów pocztą elektroniczną.

 

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania określone w pkt I, ppkt a.

II etap: test  wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia
dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata,
pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Dokumenty aplikacyjne winne być złożone w języku polskim (ustawa z dnia 7 października
o języku polskim  Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt I. ppkt a. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo
nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052 oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 87 732 67 18.


Data ogłoszenia naboru: 13.04.2017 r.

 

 

Aneta Ruszczyk

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie w formacie pdf.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko referent ds. obsługi sekretariatu”

 

 

 1. Stanowisko pracy: referent ds. obsługi sekretariatu,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, prawo, ekonomia, pedagogika, praca socjalna,

3)     co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej, w tym
co najmniej roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)     brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)     nieposzlakowana opinia,

8)     znajomość następujących aktów prawnych:

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawa o ochronie danych osobowych,

- ustawa o dostępie do informacji publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawa o pomocy społecznej.

    9)  biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)     preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2)     biegła komunikacja pisemna,

3)     umiejętność pracy w zespole,

4)     samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

5)     komunikatywność, dobry kontakt z klientem, wysoki poziom komunikacji werbalnej, umiejętność redagowania pism,

6)     dobra organizacja pracy,

7)     znajomość programu systemu „POMOST”, Centralnej Aplikacji Statystycznej,

8)     zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,

9)     mile widziana służba przygotowawcza.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Udzielanie wszechstronnej informacji, w szczególności dotyczącej pracy Ośrodka oraz sposobu załatwiania spraw wg procedur obowiązujących w Ośrodka.

2)     Prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu i obsługą kancelaryjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wykonywanie czynności określonych Instrukcją Kancelaryjną.

3)     Pomoc przy opracowywaniu materiałów sprawozdawczych, informacyjnych oraz statystyk związanych z realizowanymi  zadaniami Ośrodka.

4)     Pomoc w prowadzeniu  rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów.

5)     Obsługa programu pocztowego.

6)     Prowadzenie rejestru korespondencji.

7)     Przygotowywanie, przyjmowanie, wysyłanie korespondencji Ośrodka, w tym dostarczanie korespondencji na terenie miasta Ełku.

8)     Opracowywanie pism urzędowych.

9)     Wykonywanie prac biurowych i administracyjnych.

10)  Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

11)  Opracowywanie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

12)  Prowadzenie ewidencji materiałów biurowych.

13)  Opracowywanie projektów umów, prowadzenie rejestru umów.

14)  Prowadzenie obsługi interesantów.

15)  Wydawanie niektórych decyzji administracyjnych, zaświadczeń.

16)  Pomoc w wprowadzaniu danych do systemu „POMOST”. 

17)  Sporządzanie sprawozdań, w tym  w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz w systemie „POMOST”.

                         

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku referent ds. obsługi sekretariatu.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8. W budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Kandydat, który zostanie wybrany, jeżeli wcześniej nie był zatrudniony na stanowisku urzędniczym, będzie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902.).
 5. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu miesiąca (od dnia zatrudnienia) - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 6. Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a. Dokumenty niezbędne:

1)     curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)     list motywacyjny,

3)     kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)     kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)     referencje z poprzednich miejsc pracy,

3)     inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 27 grudnia 2016 r. o godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. obsługi sekretariatu”.

 

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

 
 

 

 

 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 8

19- 300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko referent ds. obsługi sekretariatu”.

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 16, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

Nie ma możliwość składania dokumentów  pocztą elektroniczną.

 

 

VII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.


 

VIII. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052 oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonać wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052.


Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 87 732 67 18.

 
Data ogłoszenia naboru: 12 grudnia 2016 r.

 

 

Aneta Ruszczyk

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

 

Pliki do pobrania:\

 1. Ogłoszenie oryginał w formacie pdf;
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko

zastępcy dyrektora

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku”

 

 1. Stanowisko pracy: ZASTĘPCA DYREKTORA,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,

3)     dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej lub specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej zgodni
z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 930),

4)     co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym  3 – letni staż pracy  w  pomocy społecznej oraz w tym 3 - letni  staż na stanowiskach kierowniczych,

5)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)     brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

7)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8)     nieposzlakowana opinia.

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)     Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych.

2)     Umiejętność pracy w zespole.

3)     Umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami.

4)     Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

5)     Umiejętności organizacyjne.

6)     Wysoka kultura osobista.

7)     Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

8)     Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

9)     Komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu, w tym z osobami niepełnosprawnymi.

10) Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych.

 

 

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Prowadzenie Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególność zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,

2)     Ocena efektywności przyznawanej pomocy społecznej w oparciu o rozeznanie środowisk przez pracowników socjalnych oraz nadzór nad sporządzaniem raportów
o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

3)     Nadzór nad właściwym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej.

4)     Kontrola terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków.

5)     Kontrola prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez pracowników socjalnych.

6)     Sprawowanie kontroli wewnętrznej Ośrodka w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych.

7)     Zapewnienie szkoleń zawodowych pracownikom Ośrodka oraz doradztwa metodycznego pracownikom socjalnym.

8)     Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, na podstawie udzielonych upoważnień.

9)     Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, Sądem, Prokuraturą, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz innymi podmiotami realizującymi politykę społeczną.

10) Nadzór nad przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne
i realizacją zatwierdzonych programów.

11)  Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania  rodziny.

12) Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, ustalania potrzeb z pomocy społecznej.

13) Opracowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu sprawozdań finansowo- rzeczowych z realizacji zadań oraz materiałów analityczno – prognostycznych.

14) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki oraz podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie realizacji zadań.

15) Nadzór nad prawidłowością sporządzanych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanych świadczeń.

16) Wprowadzanie nowych form, metod i narzędzi w Ośrodku.

17) Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dyrektora Ośrodka.

18)  Nadzór nad sprawami w zakresie ochrony danych osobowych w Ośrodku.

19) Ocena i kontrola pracy pracowników Ośrodka.

20) Koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w Ośrodku.

21) Współpraca przy przygotowywaniu projektu planów szkoleń pracowników.

22) Współpraca przy przygotowywaniu materiałów do opracowania planów budżetu Ośrodka.

23)  Współpraca przy przygotowywaniu rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka.

24)  Dokonywanie okresowych ocen i monitoringu  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

25) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.

 

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku zastępca dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku. W budynku znajduje się podjazd  dla osób  niepełnosprawnych.
 3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)     curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)     list motywacyjny,

3)     kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)     kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wyksztalcenia
i kwalifikacji,

5)     kopie  dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu - kopia umowy
o pracę),

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia),

8)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

9)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

10) Opracowanie pisemne, liczące maksymalnie 10 stron maszynopisu, pod nazwą  koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (10 stron maszynopisu, format A4, wymiar czcionki 12, Times New Roman)

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1)     kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)     referencje z poprzednich miejsc pracy,

3)     inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 19 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępca dyrektora MOPS ”.

 

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 8

19- 300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko zastępca dyrektora MOPS”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 16, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

Nie ma możliwość składania dokumentów  pocztą elektroniczną.

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełanijący wymagania określone w pkt I, ppkt a.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełanijący wymagania formalne.

 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia
dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata,
pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Dokumenty aplikacyjne winne być złożone w języku polskim (ustawa z dnia 7 października
o języku polskim, Dz. U. z 2011 r, Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt I. ppkt a. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo
nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052 oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 87 732 67 18.

 
Data ogłoszenia naboru: 02.08.2016 r.

 

Aneta Ruszczyk

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Ogłoszenie oryginał w formacie pdf.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko młodszy asystent rodziny”

 

 

 1. Stanowisko pracy: MŁODSZY ASYSTENT RODZINY.
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.
 5. Ilość wolnych stanowisk: 3.

 I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym
  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
 4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
  jej zawieszona ani ograniczona;
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku
  do niej/niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada nieposzkalowaną opinię, potwierdzoną np. referencjami;
 9. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 6 m-cy pracy
  z dzieckiem i rodziną;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 12. znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
  o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;
 13. znajomość obsługi komputera.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 2. komunikatywność, empatia, asertywność;
 3. odporność na sytuacje stresowe;
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. dobra organizacja pracy;
 8. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań;
 9. wysoka kultura osobista. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
   i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a zespół interdyscyplinarny ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna
  za niezbędną;
 20. Opracowywanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych oraz statystyk związanych z zadaniami realizowanymi  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przemocy;
 21. Terminowe realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 22. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu (pełny etat-
  przeciętnie 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych, weekendy i dni wolne;
 2. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w środowisku i budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie miasta Ełku;
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez Gminę – miasto Ełk;
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł w okresie obowiązywania umowy
   wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji, a mianowicie funkcji pedagoga, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty;
 6. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy
  w ciągu miesiąca (od daty zatrudnienia)- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
 7. Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a. Dokumenty niezbędne:

 1. curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku);
 4. kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
  i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy);
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922);
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu ograniczona.

b. Dokumenty dodatkowe:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach);
 2. referencje;
 3. inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 26 lipca 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do siedziby Ośrodka.

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko młodszy asystent rodziny”.

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 18 (sekretariat);

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

VII. Informacje dodatkowe:

ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Ośrodek w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji zastrzega możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

VIII. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonać wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052

 Do pobrania:

1. Oświadczenie

2. Kwestionariusz
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko

kierownika sekcji usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko kierownika sekcji usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej”

 

 1. Stanowisko pracy: KIEROWNIK,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie wyższe,

3)      dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej lub specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej,

4)      co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub służbie cywilnej,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8)      nieposzlakowana opinia.

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)      Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych.

2)      Preferowane wykształcenie  na kierunku administracja, lub innym uzupełnionym
o studia podyplomowe w zakresie administracji.

3)      Umiejętność pracy w zespole.

4)      Umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami.

5)      Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

6)      Umiejętności organizacyjne.

7)      Wysoka kultura osobista.

8)      Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

9)      Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

10)  Komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu, w tym z osobami niepełnosprawnymi.

11)  Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych.

 

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Organizowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.

2)     Ustalanie zakresu, okresu i wymiaru świadczonych usług,  uwzględniając zgłaszane potrzeby, oczekiwania osób, których usługi dotyczą i obowiązujących przepisów prawa.

3)     Czuwanie nad jakości świadczonych usług i przygotowaniem zawodowym osób wykonujących usługi.

4)     Opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

5)     Analizowanie skuteczności i celowości świadczonej pomocy.

6)     Prowadzenie stosowanej dokumentacji i ewidencji osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób kierowanych do domów pomocy społecznej, mieszkania chronionego, ośrodków wsparcia.

7)     Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia.

8)     Organizowanie pracy stołówki Ośrodka i nadzór nad realizacja pomocy w formie gorącego posiłku.

9)     Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, ustalania potrzeb z pomocy społecznej.

10) Opracowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu sprawozdań finansowo- rzeczowych z realizacji zadań oraz materiałów analityczno – prognostycznych.

11) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki oraz podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie realizacji zadań.

12) Nadzór i realizacja zadania w formie mieszkania chronionego.

13) Nadzorowanie i wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz punktu informacji, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i prowadzenie analizy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na sprzęt.

14) Nadzór nad prawidłowością sporządzanych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanych świadczeń.

15) Wprowadzanie nowych form pracy socjalnej w Ośrodku.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku kierownika sekcji usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku. W budynku znajduje się podjazd  dla osób  niepełnosprawnych.
 3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)      kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wyksztalcenia
i kwalifikacji.

5)      Kopie  dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu - kopia umowy
o pracę),

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia),

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)      referencje z poprzednich miejsc pracy,

3)      inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 19 lutego 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika sekcji usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej”.

 

Opakowanie (koperta) powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

 
 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 8

19- 300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko kierownika sekcji usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 11, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052).

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia
dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata,
pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052

Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

 
Data ogłoszenia naboru: 05.02.2016 r.

 

 

Aneta Ruszczyk

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Dokumenty do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3. Ogłoszenie o naborze

 

 

 

 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzhaimera
i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko opiekuna w ŚDS”

 

 1. Stanowisko pracy: OPIEKUN/KA,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku -  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzhaimera i innymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie najmniej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna lub wykształcenie wyższe (np. pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja, nauki o rodzinie, socjologia, itp.).

3)      co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)      nieposzlakowana opinia,

 

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność pracy w zespole,

2)      samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

3)      doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku opiekun,

4)      komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pomoc terapeutom podczas zajęć z uczestnikami,
 • wspieranie uczestników i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów,
 • wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,
 • kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez  odtwarzanie
  i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi,
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących
  ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi,
  w tym poradniami zdrowia psychicznego,
 • współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,
 • pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania
  w proces rehabilitacji.

 

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku opiekuna/ki w środowiskowym domu samopomocy.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 28B w Ełku. W budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014. poz. 1182 ze zmianami).

 

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)      referencje z poprzednich miejsc pracy,

3)      inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna w środowiskowym domu samopomocy”.

 

Opakowanie powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

 
 

Imię i nazwisko

Adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 8

19- 300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko opiekuna w środowiskowym domu samopomocy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 11, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.


 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052).

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052

 Ogłoszenie nie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                Aneta Ruszczyk

1. Oświadczenie

2. Kwestionariusz


 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzhaimera
i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko terapeuty w ŚDS”

 

 1. Stanowisko pracy: TERAPEUTA,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku -  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzhaimera i innymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Ilość wolnych stanowisk: 2

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika (np. pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja, nauki o rodzinie, socjologia, itp.).

3)      co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)      Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2)      Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, muzyczne.

3)      Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.

4)      Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:

a)      umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b)      kształtowania nawyków celowej aktywności,

c)      prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5)      Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

6)      Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

7)      Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.

8)      Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

9)      Dyspozycyjność.

10)  Wysoka kultura osobista.

11)  Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

12)  Samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

13)  Komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych
w poszczególnych pracowniach, w tym zapoznawanie uczestników z różnymi technikami prac manualnych.

2)     Prowadzenie zajęć z elementami treningu umiejętności społecznych w ramach zadań realizowanych w pracowni.

3)     Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja
i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.

4)     Opracowywanie rocznych planów pracy pracowni.

5)     Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym terapii.

6)     Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.

7)     Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi,
w tym poradniami zdrowia psychicznego.

8)     Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin
ze środowiskiem lokalnym.

9)     Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych
na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.

10) Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania
w proces rehabilitacji.

11) Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

 

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku terapeuty w środowiskowym domu samopomocy.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 28B w Ełku. W budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

 

 

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014. poz. 1182 ze zmianami).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)      referencje z poprzednich miejsc pracy,

3)      inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuta w środowiskowym domu samopomocy”.

 

Opakowanie powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

 
 

Imię i nazwisko

Adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 8

19- 300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko terapeuty w środowiskowym domu samopomocy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 11, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.


 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052).

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052

Ogłoszenie nie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

 
 

                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                Aneta Ruszczyk

1.Oświadczenie

2.Kwestionariusz

 

 
 


 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzhaimera
i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w ŚDS”

 

 1. Stanowisko pracy: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku -  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzhaimera i innymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Ilość wolnych stanowisk: 2

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie najmniej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktora terapii zajęciowej
lub wykształcenie wyższe (np. pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja, nauki o rodzinie, socjologia, itp.).

3)      co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)      Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2)      Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, muzyczne.

3)      Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.

4)      Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:

a)      umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b)      kształtowania nawyków celowej aktywności,

c)      prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5)      Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

6)      Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

7)      Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.

8)      Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

9)      Dyspozycyjność.

10)  Wysoka kultura osobista.

11)  Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

12)  Samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

13)  Komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych
w pracowniach, w tym zapoznawanie uczestników z różnymi technikami prac manualnych.

2)     Prowadzenie zajęć z elementami treningu umiejętności społecznych w ramach zadań realizowanych w pracowni.

3)     Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.

4)     Opracowywanie rocznych planów pracy pracowni.

5)     Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym terapii.

6)     Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.

7)     Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.

8)     Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

9)     Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.

10) Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.

11) Organizowanie zajęć w zakresie usprawniania fizycznego.

12) Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

 

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w środowiskowym domu samopomocy.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 28B w Ełku. W budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

 

 

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014. poz. 1182 ze zmianami).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

1)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)      referencje z poprzednich miejsc pracy,

3)      inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w środowiskowym domu samopomocy”.

 

Opakowanie powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

 
 

Imię i nazwisko

Adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 8

19- 300 Ełk

 

„Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w środowiskowym domu samopomocy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 11, pierwsze piętro (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.


 

IX. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052).

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052

Ogłoszenie nie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                Aneta Ruszczyk

 

 1.Oświadczenie

2.Kwestionariusz
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko ds. rodziny”

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, ekonomia, prawo, pedagogika, praca socjalna,

3)      dyplom ukończenia studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub kursu i/lub szkolenia równoważnego,

4)      co najmniej roczny staż pracy w ośrodku pomocy społecznej na stanowisku
o podobnym charakterze,

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- jednostkach  organizacyjnych samorządu terytorialnego,

- innych instytucjach,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8)      nieposzlakowana opinia,

9)      znajomość następujących aktów prawnych:

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy,

     10)  biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

     11) doświadczenie w realizacji projektów i programów o tematyce związanej z rodziną, przemocą.

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność pracy w zespole,

2)      samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

3)      doświadczenie w organizowaniu m.in. spotkań, szkoleń, konferencji,

4)      komunikatywność, dobry kontakt z klientem, wysoki poziom komunikacji werbalnej, umiejętność redagowania pism,

5)      dobra organizacja pracy,

6)      znajomość Centralnej Aplikacji Statystycznej,

7)      zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Pomoc w wprowadzeniu dokumentacji związanej z zadaniami realizowanymi 
  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Koordynowanie pracy asystentów rodziny, w tym prowadzenie spraw związanych
  z rozliczaniem czasu pracy asystentów.
 • Opracowywanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych oraz statystyk związanych z zadaniami realizowanymi  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przemocy.
 • Opracowywanie  wdrażanie programów i projektów związanych ze wspieraniem rodzin i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Konstruowanie projektów oraz programów, opracowanie materiałów, informacji
  i opinii.
 • Pomoc asystentom rodziny w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Czuwanie nad terminowym realizowaniem zadań z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej.
 • Pomoc w prowadzeniu  rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów.
 • Wykonywanie prac biurowych i administracyjnych.
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Sporządzanie sprawozdań, w tym  w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku referent.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8. W budynku znajduje
  się podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. Występuje praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca powiązana
  z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Kandydat, który zostanie wybrany, jeżeli wcześniej nie był zatrudniony na stanowisku urzędniczym, będzie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1202 ze zm.).
 5. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu miesiąca (od dnia zatrudnienia) - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 6. Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014.1182 ze zmianami).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),
 2. referencje z poprzednich miejsc pracy,
 3. inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 21 grudnia 2015 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rodziny”.

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 11 (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.


 

VIII. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

 

 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonać wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052

 Do pobrania:

1. Oświadczenie

2. Kwestionariusz
 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

„Nabór na stanowisko ds. domów pomocy społecznej”

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, prawo, ekonomia, pedagogika, praca socjalna,

3)      co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej, w tym
w jednostkach pomocy społecznej,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)      nieposzlakowana opinia,

8)      znajomość następujących aktów prawnych:

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

    9)  biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 

b. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność pracy w zespole,

2)      samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

3)      komunikatywność, dobry kontakt z klientem, wysoki poziom komunikacji werbalnej, umiejętność redagowania pism,

4)      dobra organizacja pracy,

5)      znajomość programu systemu „POMOST”, Centralnej Aplikacji Statystycznej,

6)      zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         Analiza przygotowanej dokumentacji zgromadzonej w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej (DPS) oraz dokumentacji alimentacyjnej członków rodziny.

 • Poszukiwanie DPS zgodnie ze stanem zdrowia osoby oraz kwalifikacją lekarza.
 • Wprowadzenie danych do systemu „POMOST” oraz przygotowanie decyzji
  o umieszczeniu/odmowie umieszczenia w DPS.
 • Przygotowanie decyzji i umowy o odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej oraz członków rodziny zobowiązanych do alimentacji.
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji osób umieszczonych w DPS oraz prowadzenie teczek osobowych tych osób.
 • Kompletowanie dokumentacji o umieszczenie w Środowiskowych Domach Samopomocy (ŚDS) oraz przekazywanie jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
 • Korygowanie danych komputerowych w oparciu o zmiany w obowiązujących przepisach.
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencja prac społecznie użytecznych.
 • Sporządzanie list wypłat osobom zatrudnionym przy pracach społecznie użytecznych.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, wobec dłużników Ośrodka., wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie redagowane i podpisywane przez siebie pisma i dokumenty.
 • Sporządzanie sprawozdań, w tym  w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku referent.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Piłsudskiego 8. W budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. Występuje praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Kandydat, który zostanie wybrany, jeżeli wcześniej nie był zatrudniony na stanowisku urzędniczym, będzie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1202 ze zm.).
 5. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu miesiąca (od dnia zatrudnienia) - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 6. Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony BIP MOPS http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052)  lub do pobrania w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014.1182 ze zmianami).

 

b. Dokumenty dodatkowe:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),
 2. referencje z poprzednich miejsc pracy,
 3. inne potwierdzające wymagane doświadczenie.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

termin składania dokumentów upływa 21 grudnia 2015 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. domów pomocy społecznej”.

c. Miejsce:

osobiście - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 11 (sekretariat),

pocztą - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.


 

VIII. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052 oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonać wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/?id=113052.
 

Do pobrania:

1. Oświadczenie 

2. Kwestionariusz


Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP |Wersja 2.6.0 WCAG 2.0 AA (15.03.2016)

ilość odwiedzin: 470201

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X