☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Piątek 22.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

 

Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

Informujemy, iż od  1 października 2018 r. będą obowiązywać wyższe kryteria dochodowe  w pomocy społecznej zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów   z dnia 11 lipca 2018 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
 oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

  1. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
  • dla osoby samotnie gospodarującej –  701  zł
  • dla osoby w rodzinie – 528
  1. Nowe kryteria  kwot świadczeń pieniężnych:
  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
    w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna– do wysokości 647 zł

kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł

 


 

Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

dla osoby samotnie gospodarującej –w wysokości 634 zł (wzrost o 92 zł)

dla osoby w rodzinie  –w wysokości 514 zł (wzrost o 58 zł)

maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł

 Treść rozporządzenia


 Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7318,zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze.html


Nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, opublikowanym 27 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1238, wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (przy niepełnosprawnym dziecku 764,00 zł), zaś wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

Pobierz treść Rozporządzenia Rady Ministrów w formacie .pdf

 


Informacje ogólne

 

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

Ø      ubóstwa,

Ø      sieroctwa,

Ø      bezdomności,

Ø      bezrobocia,

Ø      niepełnosprawności,

Ø      długotrwałej lub ciężkiej choroby,

Ø      przemocy w rodzinie,

Ø      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

Ø      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

Ø      trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

Ø      trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

Ø      alkoholizmu lub narkomanii,

Ø      zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

Ø      klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje (art. 8 ustawy o pomocy społecznej):

Ø      osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;

Ø      osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;

Ø      rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot wymienionych kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym w rodzinie.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego założenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:

Ø      miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

Ø      składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

Ø      kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

Ø      jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

Ø      zasiłku celowego;

Ø      pomocy materialnej mającej charakter  socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie  przepisów o systemie oświaty;

Ø      wartości świadczeń w naturze;

Ø      dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

Ø      świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje o wysokości:

Ø      przychodu,

Ø      kosztów uzyskania przychodu,

Ø      różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania,

Ø      dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł (w przypadku łączenia przychodów z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozliczania się wspólnie z małżonkiem),

Ø      odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,

Ø      należnego podatku,

Ø      odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy - w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny określa się na podstawie następujących dokumentów (art.107 Ustawy o pomocy społecznej):

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społecznej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność  gospodarczą;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione wyżej, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

W aktach sprawy można pozostawić kopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

 

Ø      W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.

Ø      Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ø      W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Ø      W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Ø      Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Ø      Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Praca socjalna

Praca socjalna prowadzona jest w celu rozwinięcia aktywności życiowej osób i rodzin tą pomocą objętych, ale także dla zapewnienia współpracy instytucji uczestniczących w zaspokajaniu potrzeb członków społeczności lokalnej. Świadczenie to jest wykonywane bez względu na posiadany dochód osoby i rodziny, z uwzględnieniem prawa jednostki do samostanowienia i poszanowania jej godności.

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich  środowisku  społecznym i  prowadzona jest:

- z osobami i rodzinami w celu  rozwinięcia  lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

- ze społecznością lokalną w celu  zapewnienia  współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji  istotnych  dla zaspokojenia  potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona  w oparciu  o kontrakt socjalny. 


 
 
ilość odwiedzin: 500359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X